::دلتنگی های عکاسِ خیابانِ چهل و هشتم::
|نگاهتان می کنم؛ نگاهتان به اطراف َست|